REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa warunki obsługi podróżnych, oraz przewozu osób i bagażu.

 

1 DEFINICJE

  • Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnej rezerwacji.
  • Przewoźnik - firma wykonująca przewóz Pasażerów busem na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej.
  • Umowa przewozu – umowa zawierana pomiędzy przewoźnikiem a pasażerem, w której przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia pasażera, a pasażer zobowiązuje się do zapłaty ustalonej ceny przy rezerwacji miejsca.
  • Bagaż – pod tym pojęciem rozumie się bagaż podręczny oraz bagaż dodatkowy.
  • Bagaż podręczny – rzeczy wniesione przez pasażera do busa.
  • Bagaż dodatkowy – rzeczy, nie będące bagażem podręcznym, umieszczone przez pasażera w miejscu wskazanym przez przewoźnika lub na ten cel przeznaczonym.
  • Nadbagaż – bagaż dodatkowy nie będący wliczony w cenę przejazdu, za który jest naliczona opłata dodatkowa uregulowana u kierowcy.

 

 

2 REZERWACJE

2.1   Dokonanie rezerwacji w firmie REEST oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

2.2   Rezerwacja przejazdu dokonywana jest telefonicznie, formą SMS lub email. Gwarancją przejazdu jest otrzymanie potwierdzenia, że rezerwacja została przyjęta.

2.3   Pasażer ma obowiązek potwierdzić wyjazd:
- najpóźniej do godziny 12.00 dnia poprzedzającego wyjazd w przypadku wyjazdu rano
- najpóźniej do godziny 22.00 dnia poprzedzającego wyjazd w przypadku wyjazdu po południu

2.3   Brak potwierdzenia jest równoznaczne z rezygnacją z przejazdu, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń.

2.4   Rezygnacji z przejazdu można dokonać na 8 godzin przed wyznaczoną godziną wyjazdu. Rezygnacje należy zgłosić telefonicznie lub wysłać w formie SMS.

 

 

3 PASAŻER

3.1   Pasażer powinien zająć miejsce w busie wskazane przez obsługę .

3.2   Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport). Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak ww. dokumentów.

3.3   Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, że bus nie będzie oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno-paszportowej.

3.4   Pasażerowi nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu ani żadna inna rekompensata.

3.5   Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi busa.

3.6   Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo pasażerów, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz używanie środków odurzających jest w busie surowo zabronione. Pasażer nie stosujący się do tego postanowienia regulaminu będzie wzywany do natychmiastowego opuszczenia busa. W przypadku niestosowania się do poleceń obsługi busa, pasażer pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zostanie odwieziony do najbliższego komisariatu policji.

3.7   Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia pojazdu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

3.8   Pasażer, który w sposób umyślny, lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody.

3.9   Pasażer jest zobowiązany do korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas podróży.

3.10   Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w busie. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

 

 

4 PRZEWOŹNIK

4.1   Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w busie, lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:

  • nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
  • znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np. narkotyków),
  • znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo, lub komfort podróży współpasażerów. Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer. Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.

4.2   W pojazdach całkowicie zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.

4.3   Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, jednak z przyczyn niezależnych od niego nie może tego zagwarantować.

4.4   Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych).

4.5   Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej), ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków.

4.6   Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.

4.7   W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu, kiedy nie ma możliwości kontynuowania jazdy, przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia innego środka transportu w ciągu 24 godzin (w zależności od miejsca awarii).

4.8   Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.

4.9   Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.

 

 

5 BAGAŻE

5.1   Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 3 sztuk bagażu: 2 sztuk podstawowego (walizka, torba podróżna, plecak) o łącznej wadze nie przekraczającej 40 kg oraz 1 sztuki bagażu podręcznego. Kierowca ma prawo odmówić przyjęcia nadbagażu w przypadku, gdy istnieje możliwość, że bagaże pozostałych pasażerów mogłyby się nie zmieścić.

5.2   Podlegają opłacie przedmioty stanowiące:
- bagaż dodatkowy (za każdą następną torbę przewidziana jest opłata od €10 lub jej równowartości w złotówkach)
- inne przedmioty dodatkowe zgłoszone przy rezerwacji

5.3   Sprzęt elektroniczny, np. komputery, aparaty fotograficzne, odtwarzacze muzyki, telefony, biżuterię, kamienie szlachetne, papiery wartościowe, złoto oraz pieniądze pasażer ma obowiązek przewozić w ramach bagażu podręcznego. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody w w/w rzeczach w wypadku przewożenia ich przez pasażera w ramach bagażu dodatkowego.

5.4   Zabrania się przewożenia broni, materiałów wybuchowych, żrących lub cuchnących i innych mogących w jakikolwiek sposób utrudnić pozostałym osobom korzystanie z pojazdu powodując zabrudzenie odzieży, uszkodzenie ciała pasażera lub pojazdu (ostre narzędzia, otwarte naczynia z farbą itp.).

5.5   Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.

5.6   Przedmioty pozostawione w busie, zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika, są przechowywane przez Przewoźnika przez okres 30 dni.

5.7   Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki bagażowe.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2015r do odwołania.

 

 

przewozy międzynarodowe Reest

 

Trasy z Polski do Holandii, Niemiec, i Belgii przemierzamy każdego dnia wożąc bezpiecznie ludzi bezpośrednio pod wskazany adres.


Kontakt

 

REEST - Busy do Holandii Niemiec i Belgii

Numery tel. POLSKA

+48 604 195 111
+48 502 853 110

 

Numery tel. HOLANDIA

+31 617 665 793
+31 619 958 683

 

Adres

ul.Rapackiego 20A/28 26-600 Radom

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


© 2023 Reest.pl 
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przewozy międzynarodowe Polska Holandia Niemcy Belgia

Projekt i wykonanie WebArt IT

 

ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY

aldortax